Tájékoztató

VOLT PRODUKCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (az „Adatkezelő”) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a „Szolgáltatás”) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (a „Szabályok”) megfelelően végzi személyes és egyéb adatok kezelést és védelmét. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott határozat szerint az Adatkezelő a jogszabályok szerint adatkezelést folytathat. A jelen Szabályok célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget hrsz. 23796/58, Cg. 01-09-695549, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 12625150-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1./ Az adatkezelés elvei

1.1. A Szabályok alkalmazása során érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

1.2. A Szolgáltatás üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője az Adatkezelő.

1.3. A Szolgáltatás üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az elérhető Szolgáltatások ténylegesen igénybe vehetőek legyenek, az igénybevevő által megadott adatok egymáshoz rendelése által.

1.4. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a regisztrálók által választott szolgáltatás céljából, az általuk adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a regisztrációs feltételek elfogadásával adnak meg.

1.5. Az adatok tárolása magyarországi szervereken történik, harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra. Tevékenysége során az Adatkezelő technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodik az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

1.6. Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot.

1.7. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, vagy az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

1.8. Az Adatkezelő a tevékenysége során az adatkezeléssel összefüggésben nyújtott szolgáltatással kapcsolatban kiküldött üzenetekben jogosult az ügyfelek részére – hozzájárulásuk alapján – rövid, tájékoztató jellegű, vagy marketing célú üzeneteket is elhelyezni. Amennyiben az érintett a szolgáltatással összefüggésben megkapott üzenetekben foglalt marketingtartalom részére való továbbításával szemben tiltakozását bármikor írásos formában, azonosíthatóan eljuttatja az Adatkezelőhöz, az Adatkezelő ezen tiltakozó érintett részére a tiltakozás kézhezvételét követően nem jogosult a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben küldött üzenetekben marketingtartalmat elhelyezni. Kizárólag marketingtartalmú üzeneteket az Adatkezelő csak az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén jogosult az érintett részére elküldeni.

1.9. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintettek az Adatkezelőnek megküldött írásos üzenettel bármikor kezdeményezhetik az általa végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásuk visszavonását, illetőleg hozzájárulásukat egyes adatokra vagy adatkezelési műveletekre korlátozhatják. Jogosultak továbbá a személyes adataik kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben tiltakozni. Az Adatkezelő felhívja ugyanakkor az ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben a Szolgáltatás nyújtásához szükséges minimális adatok törléséért folyamodnak, úgy nem áll módjában a Szolgáltatást ezen ügyfelek részére a továbbiakban nyújtani. Ebben az esetben az Adatkezelő jogosult az ilyen ügyféllel létrejött jogviszonyt egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani.

1.10. Az Adatkezelő az ügyfelektől gyűjtött adatokat statisztikai célokra anonimizált módon – azaz akként, hogy azok kapcsolata az ügyféllel nem állítható helyre – az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felhasználja és azokat jogosult nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személyek számára továbbítani.

2./ Megfelelés a jogszabályoknak

2.1. Az Adatkezelő az ügyfelek személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

2.2. Az Adatkezelő adatvédelmi politikája megfelel az alkalmazandó hatályos magyar jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

(i) a jelen Szabályokban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezéseiben (3. §) rögzített tartalmával;

(ii) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvénynek;

(iii) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek.

2.3. Az Adatkezelő fenntartja a jogát, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyben jelen Szabályok tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a Szolgáltatás változása esetén annak megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Az adatvédelmi politika bármilyen változásáról az Adatkezelő az ügyfeleket a változással egyidejűleg értesíti a http://strandfesztival.com és a http://www.bmylake.hu honlapokon.

3./ Regisztráció

3.1. Az Adatkezelő egyes Szolgáltatásainak igénybevételéhez az ügyfeleknek a szerződéskötés során regisztrálniuk szükséges az Adatkezelő honlapján. Ennek során az ügyfeleknek – a megvásárolt Szolgáltatások fajtájához képest – a következő személyes adatokat kell közölniük („Vásárlói Adatok”): név, anyja neve, lakcím, számlázási cím, telefonszám, születési dátum, email-cím, gépjármű rendszáma.

3.2. A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő semmilyen esetben sem továbbítja, teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, vagy kapcsolja össze más adatkezeléssel az érintett kifejezett beleegyezése nélkül. Az Adatkezelő ugyanakkor tájékoztatja az érintetteket, hogy a Szolgáltatás teljesítése érdekében az adatok továbbítása, adatkezelések összekapcsolása szükségessé válhat előre meghatározott és a jelen Szabályok mellékletében meghatározott személyek részére.

3.3. Az adattovábbítás, adatkezelés összekapcsolása során az Adatkezelő az adatbiztonság teljes körű figyelembe vétele mellett jár el, és meggyőződik arról, hogy azon személyek, akik számára az adattovábbítás történik, az adatokat megfelelő biztonsági feltételek mellett kezelik.

3.4. Az Adatkezelő a jelen Szabályok mellékletében felsorolt személyek részére is csak a meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges esetben, és csak az ehhez szükséges adatokat továbbíthatja.

3.5. Az ügyfél (érintett) a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint a jelen Szabályoknak (adatvédelmi politikának) megfelelő kezelésére. Az Adatkezelő az általa kezelt Vásárlói Adatokat megőrzi, és kizárólag az ügyfél erre irányuló kérése esetén törli.

4./ Értesítések, reklámok

4.1. Az Adatkezelő szolgáltatásai során emailben lép közvetlenül kapcsolatba az ügyfelekkel. Az Adatkezelő az ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevételével összefüggő, a Szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerülő információkat tartalmazó üzenetet küldhet, kivéve az 1.8. pontban foglaltakat. Az Adatkezelő küldhet továbbá az általa rendezett eseményekkel kapcsolatos híreket, hírleveleket, reklámokat, promóciós ajánlatokat, valamint felhasználhatja az adatokat marketingcélú kutatásokhoz és felmérésekhez. Ezen túlmenően az Adatkezelő az ügyfeleket a további információkról a http://strandfesztival.com és a http://www.bmylake.hu alatti honlapokon tájékoztatja.

4.2. Az 1.8. pontban foglaltakra is figyelemmel az Adatkezelő reklámnak minősülő üzeneteket az ügyfelek részére kizárólag az ügyfelek előzetes hozzájárulásával küld, világosan és egyértelműen azonosítható formában. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Adatkezelő nyilvántartást vezet azon személyekről, akik írásban bejelentették, hogy részükre reklámüzenetek is továbbíthatóak. A nyilvántartásban nem szereplő személyek részére az Adatkezelő nem küld reklámot. A nyilvántartást az Adatkezelő harmadik fél számára kizárólag az igénybevevő ügyfél (érintett) előzetes hozzájárulásával adja át, figyelemmel a 3.2. pontban foglaltakra, amely esetben az adat továbbítható.

4.3. Amennyiben az ügyfelek nem kívánnak a jövőben reklámnak minősülő üzeneteket kapni, ezt lemondhatják az Adatkezelőnél a http://strandfesztival.com és a http://www.bmylake.hu honlapokon felkínált lehetőség igénybevételével, valamint személyesen az Adatkezelő székhelyén.

5./ Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek

5.1. Amennyiben az ügyfélnek a jelen Szabályokban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy az Adatkezelő arra kéri, lépjen vele kapcsolatba az alábbi telefonszámon vagy email-címen:

Telefonszám: +36 1 372 0650

Email-cím: info@nagyonbalaton.hu

5.2. Az ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelmére az Adatkezelő minden esetben részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél (érintett) általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc napon belül írásban, közérthetően, az ügyfél által megadott elérhetőségre címezve (postacím) adja meg, feltéve, hogy az ügyfél kérelmében ilyen elérhetőséget megadott. Ennek hiányában az Adatkezelő részére irányadó harminc napos határidő csak akkor tekinthető lejártnak, amikor az ügyfél az elérhetőségét az Adatkezelő részére igazolható módon megadja.

5.3. Az ügyfél bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

5.4. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes

adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

5.5. Az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleket, hogy köteles az adataik törlésére az alábbi esetekben:

(i) ha az adatok kezelése jogellenes;

(ii) ha az ügyfél (érintett) kéri;

(iii) ha az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem

korrigálható;

(iv) ha az adatkezelés célja megszűnt;

(v) ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet ugyanakkor, hogy az adatainak törlése esetén nem áll módjában a Szolgáltatását az adott ügyfél részére a továbbiakban nyújtani.

5.6. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

5.7. Az ügyfél az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt nap alatt az Adatkezelő megvizsgálja, és annak eredményéről az ügyfelet írásban tájékoztatja az ügyfél által megadott elérhetőségre (postacím) címezve, feltéve, hogy az ügyfél kérelmében ilyen elérhetőséget megadott. Ennek hiányában az Adatkezelő részére irányadó tizenöt napos határidő csak akkor tekinthető lejártnak, amikor az ügyfél az elérhetőségét az Adatkezelő részére igazolható módon megadja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Adatkezelőnek a tiltakozása alapján meghozott döntésével az ügyfél nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat. 5.8. Az ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az ügyfél választása szerint megindítható mind az Adatkezelő székhelye, mind az ügyfél (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.