Cookie (süti) tájékoztató

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy a molnagyonbalaton.hu, strandfesztival.com, bmylake.hu és nagyszinpad.com oldalon az alábbiak szerint cookie-kat használunk.

I. Mik azok a cookie-k, sütik? Hogyan módosíthatók a beállítások?

A cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az Ön eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az Ön eszközén (ez függ az Ön eszközének beállításától is). A molnagyonbalaton.hu, strandfesztival.com, bmylake.hu és nagyszinpad.com weboldalon egyaránt alkalmazunk személyes adatokat kezelő és személyes adatokat nem kezelő sütiket.

A sütik kezelésére vonatkozó, jelen tájékoztató alapján történt beállításait, hozzájárulását a későbbiekben bármikor módosíthatja a „süti beállítások” link/menüpont alatt.

II. Tájékoztató személyes adatokat kezelő sütikről

II.1. A személyes adatokat kezelő sütik fajtái:

A VOLT jelenleg nem alkalmaz személyes adatokat kezelő sütiket. Tájékoztatjuk, hogy elviekben kétféle személyes adatot kezelő süti kerülhet alkalmazásra, az egyik fajtába tartoznak azok, amelyek az általunk nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek, a másik fajtába pedig azok, melyek nem ilyenek, azzal, hogy ezek közül egyes sütik alkalmazási lehetőségének hiánya (azaz amennyiben ezek alkalmazásához Ön nem járul hozzá) a weblap/webshop/applikáció alábbiakban részletezettek szerinti korlátozott hozzáférését, illetve használatát teszi csak lehetővé az Ön számára.

II.2. A személyes adatokat kezelő személy, elérhetősége:

a VOLT PRODUKCIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget 23796/58, cégjegyzékszám: 01-09-695549, telefon: +36 (1) 372 0681, e-mail: adat@nagyonbalaton.hu ,a továbbiakban: „VOLT”)

II.3. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

Ön jogosult arra, hogy a VOLT-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

A VOLT az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a VOLT az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a VOLT széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok a fenti II.2 pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

Helyesbítés joga:

A VOLT az Ön kérésére az Önre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a VOLT indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy
g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére a VOLT korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a VOLT-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön a VOLT közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A VOLT azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a VOLT rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a VOLT, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak VOLT általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy a VOLT-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy a VOLT vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a VOLT a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga:

Ön jogosult arra, hogy amennyiben a VOLT adatkezelése az Ön hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem esetén:

A VOLT indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a VOLT a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha a VOLT nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A VOLT a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a VOLT figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A VOLT minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a VOLT tájékoztatja e címzettekről.

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti

Ön a tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni a VOLT jelen tájékoztató II.1. pontjában rögzített elérhetőségeinek valamelyikére.

Jogorvoslati lehetőségek

a) Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve
b) Ön a jogainak megsértése esetén a VOLT, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a VOLT köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

III. Tájékoztató személyes adatokat nem kezelő sütikről

Tájékoztatjuk, hogy két féle személyes adatokat nem kezelő sütit alkalmazunk, az egyik fajtába tartoznak azok, amelyek a weblap/webshop/applikáció működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, a másik fajtába pedig azok, melyek nem ilyenek, azzal, hogy ezek közül egyes sütik alkalmazási lehetőségének hiánya a weblap/webshop/applikáció alábbiakban részletezettek szerinti korlátozott hozzáférését, illetve használatát teszi csak lehetővé az Ön számára. A személyes adatokat nem kezelő sütikre vonatkozó részletes információkat az alábbi táblázat tartalmazza:

Süti megnevezése Kezelt adatok Süti típusa és célja Elengedhetetlenül szükséges (igen/nem), amennyiben nem a süti kikapcsolásának következményei Adatok tárolásának időtartama
__cfduid Anonim – egyedi böngésző azonosító Megbízható látogató azonosítására szolgál nem szükséges – chat szolgáltatás nem elérhető 1 év

Statisztikai célú

_dc_gtm_UA-# Anonim – egyedi böngésző azonosító Google Analytics (G.A) script tag betöltését szabályozza nem szükséges – nincs statisztika A munkamenet idejéig
_ga – spotify.com Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztika gyűjtés nem szükséges – nincs statisztika 2 év
_gat – spotify.com Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztika gyűjtés nem szükséges – nincs statisztika munkamenet idejéig
_gid – spotify.com Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztika gyűjtés nem szükséges – nincs statisztika munkamenet idejéig
_omappvp Anonim – egyedi böngésző azonosító a látogató volt-e már korábban az oldalon, vagy most van először nem szükséges – nincs adat 11 év
collect Anonim – egyedi böngésző azonosító látogató készülékéről és viselkedéséről adatküldés G.A-nek nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
visitor-id Anonim – egyedi böngésző azonosító Infok a látogatókról a weboldal üzemeltető belső használatára. domain optimalizáció nem szükséges – nincs analitika 1 év

Marketing célú

#.gif Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
_cc_aud Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika 269 nap
_cc_cc Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika
_cc_dc Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika 269 nap
_cc_id Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika 269 nap
_gaexp Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs adat 42
_hjIncludedInSample Anonim – egyedi böngésző azonosító meghatározza, hogy kell e regisztrálni a látogató navigációját statisztikai adatban nem szükséges – nincs rözítés munkamenet idejéig
_kuid_ Anonim – egyedi böngésző azonosító ID-t hoz létre a viszatérő felhasználók felismeréséhez nem szükséges – nincsfelismerés 179 nap
0 Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika munkamenet idejéig
0123456789# Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika munkamenet idejéig
01AI Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok a felhasználóról böngésző, op. rendszer, IP cím, képernyő felbontás, navigáció az oldalon nem szükséges – nincs adat 1 év
-1 Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika munkamenet idejéig
ab Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika 1 év
ads/ga-audiences Anonim – egyedi böngésző azonosító Adwods. poenciális vásálókkal újra kapcsolatfelvétel nem szükséges – nincs ismételt kapcsolatfelvétel munkamenet idejéig
ads/user-lists/# Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika munkamenet idejéig
AdServer/Pug Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs statisztika munkamenet idejéig
anj Anonim – egyedi böngésző azonosító visszatérő látogató készülékéhez ID-t rendel. Hirdetés targetálás nem szükséges – nincs felsimerés 3 hónap
audience Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 1 év
bounce Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
browser_id Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 6 nap
bs_mop_u3s Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 29 nap
ck1 Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok a látogatásról, oldalon eltöltött időről nem szükséges – nincs adat 180 naő
cm Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
CMDD Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok a látogatásról, oldalon eltöltött időről nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
CMID Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok a látogatásról, oldalon eltöltött időről nem szükséges – nincs adat 1 év
CMPRO Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 3 hónaő
CMPS Anonim – egyedi böngésző azonosító datok a látogatásról, oldalon eltöltött időről nem szükséges – nincs adat 3 HÓNAP
CMRUM3 Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok a látogatásról, oldalon eltöltött időről nem szükséges – nincs adat 1 ÉV
CMSC Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok a látogatásról, oldalon eltöltött időről nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
CMST Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok a látogatásról, oldalon eltöltött időről nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
cx Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
demconf.jpg Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
demdex Anonim – egyedi böngésző azonosító szemantikai tartalomelemzés, felhasználó navigációjának követése és offline adathoz kapcsolása kutatásból. célzott hirdetésekért nem szükséges – nincs tartalomelemzés 179 nap
dh Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
dpm Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 179 nap
eud Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok (IP, helyzet, látogatott oldalak, milyen hirdetésekre kattintott). hirdetés optimlizációért nem szükséges – nincs adat 1 év
euds Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok (IP, helyzet, látogatott oldalak, milyen hirdetésekre kattintott). hirdetés optimlizációért nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
everest_g_v2 Anonim – egyedi böngésző azonosító célzott hirdetés és hatékonyság dokumentáció nem szükséges – nincs dokumentáció 1 év
flashtalkingad1 Anonim – egyedi böngésző azonosító milyen hirdetéseket látott a látogató nem szükséges – nincs adat 2 év
fr Anonim – egyedi böngésző azonosító Facebook, hirdetési termékek (élő aukció 3. személy hirdetőtől) nem szükséges – nincs adat 3 hónap
GPS Anonim – egyedi böngésző azonosító mobilokon ID GPS helyzetről nem szükséges – nincs helyzet meghatározás munkamenet idejéig
HRL8 Anonim – egyedi böngésző azonosító felhasználók látogatásáról adat, pl melyik oldalt. hirdetések targetálásához nem szükséges – nincs adat 27 nap
IDE Anonim – egyedi böngésző azonosító látogatás vagy kattintás utáni felhasználói tevékenység gyűjtése és jelentése hatékonyság ellenőrzés céljából nem szükséges – nincs adat 2 év
KRTBCOOKIE_# Anonim – egyedi böngésző azonosító ID az azonos hirdetési hálózatból visszatérő felhasználóknak nem szükséges – nincs felsimerés 3 hónap
lidid Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 2 év
mako_uid Anonim – egyedi böngésző azonosító felhasználók látogatásáról adat. felhasználók érdeklődési kör és demográfiai profilok alapján kategorizálása nem szükséges – nincs adat, kategorizálá 1 év
mapuid Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
match Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
match/bounce Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
matchx1 Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 29 nap
misc/img Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
mt_misc Anonim – egyedi böngésző azonosító adatgyűjtés az oldal látogatásokról, célzott hirdetésekért nem szükséges – nincs adat 29 nap
mt_mop Anonim – egyedi böngésző azonosító adatgyűjtés az oldal látogatásokról, célzott hirdetésekért nem szükséges – nincs adat 29 nap
na_sc_x Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 29 nap
na_tc Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 13 hónap
ONPLFTRH Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
ouid Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 1 év
pixel Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
pixel/# Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
PUBMDCID Anonim – egyedi böngésző azonosító ID az azonos hirdetési hálózatból visszatérő felhasználóknak nem szükséges – nincs felismerés 3 hónap
PugT Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 29 nap
push Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
pxrc Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 2 hónap
r/collect Anonim – egyedi böngésző azonosító G.A. adatok a készülékekről és viselkedésről. nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
r1 Anonim – egyedi böngésző azonosító felhasználók látogatáshoz köthető adatok. hirdetés hatékonyság nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
rlas3 Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok a látogatásról, oldalon eltöltött időről nem szükséges – nincs adat 1 év
rtn1-z Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 180 nap
rud Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok, IP, helyzet, látogatott oldalak, milyen hirdetésre kattintott. hirdetésmegjelenítés optimalizálása nem szükséges – nincs adat 1 év
ruds Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok, IP, helyzet, látogatott oldalak, milyen hirdetésre kattintott. hirdetésmegjelenítés optimalizálása nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
rum Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
s/37464 Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
segment/2/read/a;;pixel Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
SEUNCY Anonim – egyedi böngésző azonosító visszatérő látogató készülékéhez ID-t rendel. nem szükséges – nincs ID 179 nap
t_gid Anonim – egyedi böngésző azonosító ID kiosztás amikor hirdetéssel/tartalommal lép kapcsolatba a látogató. hasonló tartalommal célzás nem szükséges – nincs releváns hirdetés küldés 1 év
taboola_usg Anonim – egyedi böngésző azonosító ID-karakterlánc információval nem szükséges – nincs adat 1 év
tap.php Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
TapAd_DID Anonim – egyedi böngésző azonosító milyen készüléket használ a látogató nem szükséges – nincs adat 2 hónap
TapAd_TS Anonim – egyedi böngésző azonosító milyen készüléket használ a látogató nem szükséges – nincs adat 2hónap
tapestry/1 Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
TDCPM Anonim – egyedi böngésző azonosító milyen készüléket használ a látogató nem szükséges – nincs adat 1év
TDID Anonim – egyedi böngésző azonosító milyen készüléket használ a látogató nem szükséges – nincs adat 1 év
test_cookie Anonim – egyedi böngésző azonosító látogató böngészője támogatja e a ütiket nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
TMP_X1ID Anonim – egyedi böngésző azonosító ID az azonos hirdetési hálózatból visszatérő felhasználók készülékeinek nem szükséges – nincs felismerés munkamenet idejéig
tr Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
tuuid – 360yield.com Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztikai adat nem szükséges – nincs adat 3 hónap
tuuid bidswitch.net Anonim – egyedi böngésző azonosító látogató hozzájárult-e a sütikhez nem szükséges – nincs adat 1 év
tuuid_last_update Anonim – egyedi böngésző azonosító harmadik fél adat centertől származó adatok gyűjtése hirdetés optimalizálásért nem szükséges – nincs adat 2 hónap
tuuid_lu 360yield.com Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 3 hónap
tuuid_lu bidswitch.net Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 1 év
u Anonim – egyedi böngésző azonosító felhasználók látogatásáról adat. felhasználók érdeklődési kör és demográfiai profilok alapján kategorizálása nem szükséges – nincs adat 1 év
u2 Anonim – egyedi böngésző azonosító adatok a látogatásokról hatékonyság vizsgálatáért nem szükséges – nincs adat 3 hónap
uid – addthis.com Anonim – egyedi böngésző azonosító ID generálás, hogy a felhasználó tartalmat oszthasson meg + statisztikai adatok nem szükséges – nincs tartalommegosztás, se statisztikai adat 1 év
uid – adform.net Anonim – egyedi böngésző azonosító böngésző felismerése hirdetések optimalizálásáért nem szükséges – nincs adat 2 hónap
UID{32} Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
ul_cb/match Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
ul_cb/sync Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
um – 360yield.com Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 3 hónap
um – addthis.com Anonim – egyedi böngésző azonosító közösségi médián keresztüli tartalom megosztás rögzítése nem szükséges – nincs rögzítés 1 év
um2 Anonim – egyedi böngésző azonosító milyen oldalakat nézett meg a felhasználó nem szükséges – nincs adat 3 hónap
umeh Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 3 hónap
uuid Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 1 év
UUID#{68} Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
uuid2 Anonim – egyedi böngésző azonosító visszatérő felhasználók készülékeinek felismeréséhez ID létrehozása nem szükséges – nincs felismerés 3 hónap
uuidc Anonim – egyedi böngésző azonosító milyen oldalakat nézett meg a felhasználó nem szükséges – nincs adat 1 év
VISITOR_INFO1_LIVE Anonim – egyedi böngésző azonosító sávszélesség meghatározása youtube videók által nem szükséges – nincs adat 179 nap
w/1.0/sd Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
wfivefivec Anonim – egyedi böngésző azonosító milyen oldalakat nézett meg a felhasználó nem szükséges – nincs adat 13 hónap
X1ID Anonim – egyedi böngésző azonosító visszatérő látogató készülékéhez ID-t rendel nem szükséges – nincs felismerés 18 hónap
YSC Anonim – egyedi böngésző azonosító statisztika megtekintett youtube videókról nem szükséges – nincs statisztika munkamenet idejéig
yt.innertube::nextId Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva állandó
yt.innertube::requests Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva állandó
yt-remote-cast-installed – rfihub.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás munkamenet idejéig
yt-remote-cast-installed – youtube.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás munkamenet idejéig
yt-remote-connected-devices rfihub.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás állandó
yt-remote-connected-devices youtube.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás állandó
yt-remote-device-id rfihub.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás állandó
yt-remote-device-id youtube.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás állandó
yt-remote-fast-check-period rfihub.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás munkamenet idejéig
yt-remote-fast-check-period youtube.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás munkamenet idejéig
yt-remote-session-app rfihub.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás munkamenet idejéig
yt-remote-session-app youtube.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás munkamenet idejéig
yt-remote-session-name rfihub.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás munkamenet idejéig
yt-remote-session-name youtube.com Anonim – egyedi böngésző azonosító videólejátszó preferenciák beágyazott youtube videókkal nem szükséges – nincs preferencia meghatározás munkamenet idejéig

Nem kategorizált

_omappvs Anonim – egyedi böngésző azonosító látogató volt e már a weboldalon nem szükséges – nincs adat munkamenet idejéig
_scid Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 13 hónap
301784542 Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
appnexusdata/1/info Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
bct Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
oapi/idsync Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
sc_at Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 1 év
sp_ab Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 29 nap
sp_landing Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
sp_t Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 2 hónap
tuuid Anonim – egyedi böngésző azonosító azonosíthatatlan adatok küldése beazonosíthatatlan fogadónak nem szükséges – nincs adat 2 hónap
ul_cb/sync Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva munkamenet idejéig
um2 Anonim – egyedi böngésző azonosító nincs kategorizálva 2 hónap

A sütik ellenőrzése és kikapcsolása

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást.

Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Edge
Safari